คู่มือการเดินทางเข้า สปป.ลาว ผ่านทาง ด่านช่องเม็ก => เมืองเก่า - ปากเซ แขวงจำปาสัก
<> สถานที่ท่องเที่ยวใน แขวงจำปาสัก <> แผนที่แหล่งท่องเที่ยว แขวงจำปาสัก <>

1. หลักฐานการเดินทาง
 • ใบอนุญาตผ่านแดน (Border Passed) ให้ขอได้จากสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหน้าหลัง จำนวน 3 แผ่น (รับรองสำเนาถูกต้องด้วย)
 • สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 3 แผ่น (รับรองสำเนาถูกต้องด้วย)
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  2. การปฏิบัติ
 • ให้ยื่นคำร้องขออนุญาตผ่านแดน พร้อมหลักฐานดังกล่าวล่วงหน้า 3 วันราชการ ต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ ที่สำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
 • ในกรณีที่ผู้ติดตาม (บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น) อายุไม่เกิน 15 ปี ให้ติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 3 รูป เพื่อประกอบหลักฐาน
 • ข้าราชการที่จะเดินทางผ่านแดนต้องได้รับอนุมัติจาก รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
  3. กำหนดเวลาเดินทาง
 • ทัศนาจร หรือท่องเที่ยว 3 วัน
 • ติดต่อธุรกิจการค้า หรือเยี่ยมญาติ 7 วัน
 • ติดต่อธุรกิจการค้า (มีใบทะเบียนการค้ากับ สปป.ลาว) 30 วัน
 • การนำพาหนะข้านแดนเข้าไปในลาว ผู้ขับต้องมีสำเนาใบอนุญาตขับขี่ และใบเสียภาษีรถยนต์ สำหรับรถยนต์ที่ยังไม่ได้โอนทะเบียนเป็นเจ้าของอย่างสมบูรณ์ และถูกต้อง ต้องมีเงินสดเป็น หลักทรัพย์ หรือบุคคลที่เชื่อถือได้เป็นผู้ค้ำประกัน
  4. ขั้นตอนการยื่นหนังสื่อเดินทาง
 • เมื่อได้รับอนุญาตผ่านแดนแล้ว ในวันเดินทางหรือก่อนเดินทาง 1 วัน ให้นำเอกสารไปยื่นที่ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอพิบูลมังสาหาร เพื่อตรวจสอบจำนวนคน เจ้าของรถ ใบขับขี่ และใบเสียภาษีรถยนต์
 • นำเอกสารดังกล่าว ไปตรวจสอบที่ด่านศุลกากรพิบูลมังสาหาร แล้วจึงนำไปจุดตรวจที่ด่านช่องเม็ก
 • ติดต่อด่านศุลกากรลาว เพื่อตรวจสอบหลักฐาน และชำระค่าธรรมเนียม
  5. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ไปท่องเที่ยวไปเยี่ยมญาติ เสียค่าธรรมเนียมผ่านแดน (ลาว) คนละ 125 บาท
 • ติดต่อธุรกิจการค้า เสียค่าธรรมเนียมผ่านแดน (สปป.ลาว) คนละ 220 บาท
 • วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เสียค่าพาหนะที่พรมแดนไทย คันละประมาณ 500 บาท ซึ่งวันราชการไม่เสียค่าพาหนะและค่าล่วงเวลา
 • เมื่อเดินทางจากช่องเม็กไปแล้ว เมื่อถึงเมืองเก่าโพนทอง ก็จะมีเส้นทางให้เลือกอยู่ 2 เส้นทางคือ
       - เส้นทางเก่า ข้ามแพขนานยนต์ ซึ่งข้ามจากท่าข้ามเมืองเก่าโพนทอง ไปยังท่าแพเมืองปากเซ รถ 1 คัน ค่าใช้จ่ายเที่ยวละประมาณ 195 บาท
       - เส้นทางใหม่ ข้ามทางสะพาน ลาว-ญี่ปุ่น (สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2) เมืองปากเซ แขวง จำปาสัก สปป.ลาว ซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการผ่านทาง โดยคิดอัตราค่าธรรมเนียมผ่านสะพาน ดังนี้
  ประเภทรถ
  ราคา/กีบ
  1. รถเครื่อง, สามล้อถีบ, รถลาก
  2. รถสามล้อเครื่อง
  3. รถตุ๊กตุ๊ก, สกายแล็ป, ต๊อกๆ
  4. รถเก๋ง, รถกะบะ
  5. รถโดยสาร หรือรถบัสไม่เกิน 15 ที่นั่ง
  6. รถโดยสาร หรือรถบัสไม่เกิน 35 ที่นั่ง
  7. รถบรรทุก 6 ล้อเล็ก
  8. เครื่องจักรประเภทล้อยางทุกชนิด
  9. รถโดยสาร หรือรถบัสเกิน 35 ที่นั่ง
  10. รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่
  11. รถบรรทุก 10 ล้อใหญ่
  12. รถลาก
  13. รถพ่วง
  14. รถบรรทุกเกิน 18 ล้อขึ้นไป
  500 กีบ => 2.5 บาท
  1,000 กีบ => 5 บาท
  2,000 กีบ => 10 บาท
  5,000 กีบ => 25 บาท
  10,000 กีบ => 50 บาท
  15,000 กีบ => 75 บาท
  20,000 กีบ => 100 บาท
  25,000 กีบ => 125 บาท
  25,000 กีบ => 125 บาท
  27,000 กีบ => 135 บาท
  34,000 กีบ => 190 บาท
  47,000 กีบ => 235 บาท
  52,000 กีบ => 260 บาท
  62,000 กีบ => 310 บาท
  หมายเหตุ   เพื่อความสะดวก กรุณาเตรียมเงินให้ครบตามประเภทรถของท่าน อัตราแลกเปลี่ยน โดยประมาณ ณ ขณะนี้ 1 บาท ประมาณ 200 กีบ
 • เมื่อเดินทางถึงเมืองปากเซแล้ว ให้นำเอกสารผ่านแดน ไปแจ้งเข้าเมือง ที่แผนกจราจร และ ที่ทำการ แขวงจำปาสัก และเมื่อจะเดินทางกลับให้นำเอกสารชุดเดิม ไปแจ้งขออนญาตออกนอกเมือง ที่แผนกจราจร
 • ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎดังกล่าวข้างต้น จะต้องเสียค่าสินไหม หรือค่าปรับตั้งแต่ 100 - 500 บาท
  6. ข้อปฏิบัติเมื่อเดินทางกลับมาถึงพรมแดนช่องเม็ก
 • นำเอกสารผ่านแดนที่มีใบสลักหลังของแผนกจราจร และที่ทำการอำเภอ ยื่นให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร (ลาว) เพื่อขอคืนเอกสารเดินทาง
 • นำเอกสารการเดินทางมายื่นที่เจ้าหน้าที่พรมแดนช่องเม็กและด่านศุลกากร (ไทย) เพื่อตรวจ สอบหลักฐาน และจำนวนคน
 • นำเอกสารเดินทางมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองด่านช่องเม็ก เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง
  7. ค่าล่วงเวลา
 • การเดินทางกลับถึงด่านศุลกากร (ไทย - ลาว) ต้องอยู่ในช่วงเวลาราชการ ( 08.00 - 12.00 น.และ 13.00 - 16.30น.) คือในเวลาราชการเท่านั้น หากเลยเวลาดั้งกล่าว จะต้องเสียเงินค่าล่วง เวลาทำงาน คนละ 5 บาท ค่ารถคันละ 25 บาท

  เพื่อความถูกต้องโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียด กับทางสำนักงานจังหวัด อีกครั้ง
  โทร (045)255505, 254218 หรือ E-mail : ubon_prov@hotmail.com