Home

ข่าวล่าสุด

.

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการรับการคัดเลือกขึ้นบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดอุบลราชธานี... ->>รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติขึ้นบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ของจังหวัดอุบลราชธานีฯ... ->>วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีวมปฏิบัติการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565... ->>วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565... ->>วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565  ... ->>วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น. นางพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้่ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565... ->>วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผุ้่ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอุบลราชธานี... ->>วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผุู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ และสามเณร ตามโครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด แต่งผ้าไทยใส่บาตร ทุกวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วัดเกษมสำราญ ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี... ->>วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์วัคคพายุสมธัมม์ และพิธีบายศรีทูลพระขวัญเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแต่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรานีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์... ->>วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทุกวันที่ 28 ของเดือน

"เมืองน่าอยู่ทันสมัย เกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง เศรษฐกิจชีวภาพ ศูนย์กลางการค้าการลงทุน
เมืองท่องเที่ยวแห่งความสุขหลายมิติสู่สากล"

นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

การมอบอำนาจ

ของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี​

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการรับการคัดเลือกขึ้นบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการรับการคัดเลือกขึ้นบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย ...
อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติขึ้นบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ของจังหวัดอุบลราชธานีฯ

หนังสือประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติขึ้นบัญชีสำรองการเป็นตัวแทน ...
อ่านเพิ่มเติม

การมอบหมายภารกิจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีทำหน้าที่ประสาน กำกับ ติดตาม อำนวยการ ในการดำเนินงานนโยบาย/ภารกิจพิเศษ

การมอบหมายภารกิจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ทำหน้าที่ประสาน กำกับ ติดตาม อำนวยการ ในการดำเ ...
อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ธ.จ. อุบลราชธานี)

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ธ.จ. อุบลราชธานี) ประจำปี พ.ศ. 25 ...
อ่านเพิ่มเติม

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดอุบลราชธานี ดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม

อ่านทั้งหมด..

รายละเอียดหนังสือเวียน

-สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนตุลาคม 2564 : 28 ตุลาคม 2564
-เชิญประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของส่วนราชการผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล : 1 ตุลาคม 2564
-สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนมิถุนายน 2564 : 30 มิถุนายน 2564
-สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 : 27 พฤษภาคม 2564
-คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 : 29 เมษายน 2564
-เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุบลราชธานี : 1 กุมภาพันธ์ 2564
-สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 ของกลุ่มงานตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย : 8 มกราคม 2564
-กฏบัตร หน่วยตรวจสอบภายใน : 4 มกราคม 2564
-กรอบคุุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน : 4 มกราคม 2564
-แผนตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. 2564 : 4 มกราคม 2564

อ่านทั้งหมด..

อ่านทั้งหมด..

อ่านทั้งหมด..

รายละเอียดดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

อ่านทั้งหมด..

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถวนเพื่อความถูกต้องในการติดต่อกลับ

ถามตอบ Q&A

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

สินค้า OTOP จังหวัดอุบล

หมูหยอง

หมูหยอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นของฝากสำห…

เสือท่องเที่ยวจังหวัดอุบลฯ

    วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือ วัดภูพร้าว อีกชื่อหนึ่งที่นิยมเรียกกันก็คือ วัดเรืองแสง วัดนี้จะตั้งอยู่บนเนินเขาสูง ในอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการจำลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์หรือเขาไกรลาศ บนยอดเขาเราจะสามารถมองเห็นพระอุโบสถสีปัดทอง ตั้งเด่นงดงาม ด้านหลังของอุโบสถจะเป็นงานจิตรกรรมเรืองแสงสีเขียวของต้นกัลปพฤกษ์ อยู่ด้านหลังของอุโบสถในเวลากลางคืน สวยงามมาก ซึ่งบางเวลาถ้าไปแล้วโชคดีได้เจอกับดาวเรืองแสงรอบๆ อุโบสถ และขอแนะนำให้ไปในคืนเดือนมืด เพราะถ้ายิ่งมืดเราก็จะสามารถเห็นการเรืองแสงของต้นกัลปพฤกและดวงดาวได้ชัดเจนมากขึ้น

Gallery ภาพสวยเมืองอุบลฯ

Linlk หน่วยงาน