Home

ข่าวล่าสุด

.

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์รับบริจาคคนอุบลร่วมใจสู้ภัย โควิด-19... ->>วันที่ 14 พ.ค 64 นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม ผู้ตรวจราขการกระทรวงมหาดไทย กำกับติดตามการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่ชายแดน... ->>สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-2019 ) จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2564... ->>สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-2019 ) จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2564... ->>วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔  นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รับมอบสิ่งของ (ชุด PPE แว่นตา) จาก หมูยอสามชัย  และพี่น้องชาวรถตู้เมืองอุบล... ->>วัันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรปละผู้ยากจน (อบก.) ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔... ->>วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมหารือและหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการก่อสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินในพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี... ->>วันที่ 13 พ.ค.64 เวลา 09.00 น. กระทรวงมหาดไทยมีกำหนดมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019... ->>วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมพิธีสวดมนต์บทรตนสูตร ณ วัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย)... ->>วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯมอบหมายให้นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลฯครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

"ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่เป็นประตูการค้าและการท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ"

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี​

รายละเอียดรายงานการประชุม

รายละเอียดดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถวนเพื่อความถูกต้องในการติดต่อกลับ

ถามตอบ Q&A

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

สินค้า OTOP จังหวัดอุบล

หมูหยอง

หมูหยอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นของฝากสำห…

เสือท่องเที่ยวจังหวัดอุบลฯ

    วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือ วัดภูพร้าว อีกชื่อหนึ่งที่นิยมเรียกกันก็คือ วัดเรืองแสง วัดนี้จะตั้งอยู่บนเนินเขาสูง ในอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการจำลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์หรือเขาไกรลาศ บนยอดเขาเราจะสามารถมองเห็นพระอุโบสถสีปัดทอง ตั้งเด่นงดงาม ด้านหลังของอุโบสถจะเป็นงานจิตรกรรมเรืองแสงสีเขียวของต้นกัลปพฤกษ์ อยู่ด้านหลังของอุโบสถในเวลากลางคืน สวยงามมาก ซึ่งบางเวลาถ้าไปแล้วโชคดีได้เจอกับดาวเรืองแสงรอบๆ อุโบสถ และขอแนะนำให้ไปในคืนเดือนมืด เพราะถ้ายิ่งมืดเราก็จะสามารถเห็นการเรืองแสงของต้นกัลปพฤกและดวงดาวได้ชัดเจนมากขึ้น

Gallery ภาพสวยเมืองอุบลฯ

Linlk หน่วยงาน