วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น.นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเอามื้อสามัคคี

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเอามื้อสามัคคีพื้นที่ โคก หนอง นา โมเดล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี โดยการปลูกต้นกล้วย ณ บริเวณ โคก หนอง นา โมเดล วัดศรีแสงธรรม ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเอามื้อสามัคคีพื้นที่ โคก หนอง นา โมเดล เป็นการน้อมนำแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชปณิธาน เพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอด แนวทางพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ต่อยอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์สู่การปฏิบัติ ตามศาสตร์ของพระราชาเพื่อทำการเกษตรแนวใหม่ ที่ยึดหลักของเศรฐกิจพอเพียงเป็นหลักเป็นการทำเกษตรในพื้นที่ขนาดจำกัด หรือขนาดเล็ก เป็นการกักเก็บน้ำไว้ทั้งบนดิน ด้วยหนอง คลองไส้ไก่ และคันนา และการกักเก็บน้ำไว้ใต้ดิน ด้วยป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง จึงเป็นการสร้าง ความมั่นคงในแหล่งทำกินด้านการเกษตร เลี้ยงสัตว์ สู้กับภัยแล้ง ปรับปรุงดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ ให้หันกลับมา อุดมสมบูรณ์โดยปรับปรุงพื้นที่รองรับฝนธรรมชาติและการเชื่อมโยงวงจรชีวิต พืช สัตว์ ให้อยู่ร่วมกันได้.