วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เชิญน้ำสรง ผ้าไตร เครื่องสักการะ และไทยธรรมพระราชทาน ถวายแด่พระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม ฐิตยมฺโม)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เชิญน้ำสรง ผ้าไตร เครื่องสักการะ และไทยธรรมพระราชทาน ถวายแด่พระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม ฐิตยมฺโม) เนื่องในโอกาสพิธีบำเพ็ญกุศลวัฒนมงคลครบ ๘๐ ปี ๖๐ เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองป่าพง ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
พระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) นามเดิม เลี่ยม จันทำ เกิดเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๔ ที่บ้านโคกจาน ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ บิดาชื่อนายเพ็ง จันทำ มารดาชื่อนางเป้ง จันทำ อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ ๒๕๐๔ โดยมีพระครูถาวรชัยเขต เป็นพระอุปัชฌาย์ พระทิพย์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระจันลา เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ด้านการศึกษา สอบได้นักธรรมชั้นเอกเมื่อปี ๒๕๑๒ ได้ออกเดินทางแสวงหาครูบาอาจารย์เพื่อเรียนรู้ธรรมะ จนได้มาพบสำนักของหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง และได้กราบนมัสการหลวงปู่ชา ขอฝากตัวเป็นศิษย์ ปี ๒๕๑๖ กราบลาหลวงปู่ชา สุภัทโท ไปศึกษาข้อวัตรข้อปฏิบัติของครูบาอาจารย์ฝ่ายธรรมยุต และหลวงปู่ชาได้ส่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่วัดสาขาของวัดหนองป่าพง ที่นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อมาในปี ๒๕๓๗ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง จนถึงปัจจุบัน