วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลออดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลออดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลออดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้น เมื่อปี 2547 เพื่อบำรุงการศึกษา เผยแผ่พุทธธรรม แด่พระสงฆ์และสามเณร ปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสานประราชปณิธาน โดยทรงสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทุนส่งเสริมสนับสนุนพระสงฆ์ สามเณรไทย ให้มีการศึกษาที่สูงขึ้น และเป็นการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมพิธี ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด