วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น.นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

 

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ห้วงเดือนพฤศจิกายน 2564 ของจังหวัดอุบลราชธานี วันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีกิจกรรมฉีดล้างทำความสะอาดอาคาร ปรับภูมิทัศน์บริเวณมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินกิจกรรมฯ ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมประกอบอาหารประกอบเลี้ยง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม อยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด