การมอบอำนาจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ดาวน์โหลดคำสั่ง ที่นี่