วันที่ 30 เมษายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธียกฉัตรประดิษฐานเหนือพระประธานวิหาร “พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง” จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 30 เมษายน 2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้า ฯ รับเสด็จ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธียกฉัตรประดิษฐานเหนือพระประธานวิหาร “พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง”