ร่วมสภาพัฒนาเมืองสิรินธร “เมืองแห่งมิตรภาพและความปลอดภัย ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า”

เวลา 08.00 น. นายสฤษดิ์  วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมสภาพัฒนาเมืองสิรินธร “เมืองแห่งมิตรภาพและความปลอดภัย ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า” เพื่อเสวนาพูดคุยยามเช้า โดยมีนายอำเภอสิรินธร ส่วนราชการและประชาชน เข้าร่วมกันพูดคุย แลกเปลี่ยนค้นหาศักยภาพ และปัญหาอุปสรรค นำไปสู่การแก้ปัณหา และร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอำเภอสิรินธร การพัฒนาชีวิต การฟื้นฟูช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้แนวทางการแลกเปลี่ยนการเสวนาโดยให้ค้นหาการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ ออกแบบการพัฒนาเมืองสิรินธนและออกแบบการพัฒนาช่องเม็ก โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆมาใช้ สร้างสรรคเศรษฐกิจและเชื่อมกับความอยู่ดีมีสุขของชาวสิรินธร