นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนากำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ”

 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ สวนสาธารณกุดปลาขาว อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนากำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา 904 ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาดและกำจัดผักตบชวาและวัชพืช รอบบริเวณสวนสาธารณะกุดปลาขาว อ.วารินชำราบ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 250 คน
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวว่า กิจกรรมจิตอาสากำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2563 วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นอกจากนั้นยังเป็นกิจกรรมที่กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมรับน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563 โดยได้รวมกันในทุกหน่วยงานเพื่อบูรณาการกันในการกำจัดผักตบชวา ซึ่งเป็นสิ่งขวางทางน้ำ โดยประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมกันแสดงออกถุงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยร่วมมือ ร่วมใจกัน ทำความดี เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
อนึ่ง ได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัยทุกคน