วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุู่หัวฯ