วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ห้องประชุมค้ำคูณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมค้ำคูณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563 โดยโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้าย พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ. 2563 ของบประมาณผ่านกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านกระบวนการที่สำคัญ 7 ขั้นตอน
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้แนวทางเพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ดังนี้
1. ให้พยายามคิดว่าโครงการนี้ใช้ พ.ร.ก เงินกู้ จึงต้องมองในมุมธุรกิจและความสำเร็จของการลงทุน โดยการสร้างผลประโยชน์จาการลงทุนในพื้นที่เพื่อให้ตอบโจทย์เป้าหมายของการสร้างงานสร้างอาชีพ ซึ่งมีการตั้งเป้าหมาย อย่างตั้งวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ต้องมีการนำเสนอผลผลิตที่ได้จากผู้ร่วมโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ในครั้งนี้ และตีเป็นความสำเร็จ
2. การนำกระบวนการที่สำคัญ 7 ขั้นตอน ต้องพยายามสร้างแนวทางเป็นรูปแบบให้แก่ผู้ร่วมโครงการไปปฏิบัติ
1) การฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ต้องพยายามสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ร่วมเข้าโครงการ สร้างการเรียนรู้จัดสรรที่ดิน โดยไม่สร้างความเดือนต่อตนเองและผู้อื่น และผู้อบรมต้องออกแบบพื้นที่ โคก หนอง นา ตนเองได้
2) การสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลและพัฒนาครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับครัวเรือน ให้หาพื้นที่จัดเป็นสถานที่เรียนรู้ สร้างเป็นครัวเรือนต้นแบบ
3) การสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร แรงงานและบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน การสร้างรายได้ต้องให้มีความยั่งยืนและผลผลิตที่เอกลักษณ์ของสินค้า โคก หนอง นา จังหวัดอุบลราชธานี
4) การกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ต้องมีการสร้างแรงจูงใจให้เป็นผู้ ขยัน ใจสู้ มีการประชุมประชาคมของผู้ร่วมโครงการเพื่อแลกเปลี่ยน พบปะ ร่วมมือพัฒนาสร้างนวัตกรรมใหม่ ให้เป็นเกษตรแนวประยุกต์
5) การบูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล เชื่อมบูรณาการพื้นที่สร้าง โคก หนอง นา แปลงใหญ่ จัดกิจกรรมร่วมกันเป็นงานมหรรรมสินค้า จากผลิตภัณฑ์จากโคก หนอง นา และมีตัวชี้วัดที่เห็นผล
6) การพัฒนาสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูป และการตลาด ตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย สร้างรูปแบบเอกลักษณ์สินค้า โคก หนอง นา เรียนรู้พัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรกรรม สร้างพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษณ์
7) การพัฒนาระบบดิจิทัลรองรับ Local Economy ด้วยการสร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล ที่สามารถใช้ต่อยอดในประโยชน์ด้านต่างๆ ในอนาคต โดยการเชื่อมข้อมูลจากส่วนต่างๆ ทั้งการบริหารจัดการน้ำ การดูแลดิน และข้อมูลอื่นๆ
3. ให้มีเครือขายในการสื่อสารการทำงานผ่านระบบออนไลน์ LINE เชื่อมโยงกัน ให้มีศูนย์ข้อมูลกลางเก็บข้อมูลส่วนกลางของผู้ร่วมโครงการทั้งหมด และมีฝ่ายสารสนเทศนำเสนอข่าวสารการทำ โคก หนอง นา
4. โครงการ โคก หนอง นา ต้องสร้างเกษตรกรตัวจริง และตอบโจทย์ความต้องการสร้างความสำเร็จให้เห็นและภาพรวมจังหวัดมีการเจริญเติบโตด้านรายได้มากขึ้น การปลูกต้นไม้ การเก็บน้ำ มากขึ้น
5. จัดทำแผนผังหลักสูตรให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์โครงการและคู่มือแนวทางการดำเนินการให้ชัดเจนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจง่ายและนำไปปฏิบัติ
6. มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการสร้างตลาด ที่ท่องเที่ยว พัฒนาสู่การเป็น Smart Farmer และ Smart Land ในอนาคต