วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น.นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 . ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชะานี

 

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบปรมาณ 2564 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 สรุปงบกลาง ตาม มติ ครม. 13 สิงหาคม 2563 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แผนแม่บท การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับลุ่มน้ำ จังหวัดอุบลราชธานี และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563/2564
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้แนวทางการจัดทำแผนและการปฏิบัติของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุบลราชธานี โดยจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการบริหารจัดการน้ำตามแบบแผน และเตรียมความพร้อมทั้งห้วง น้ำท่วม และ น้ำแล้ง อย่างเป็นระบบ และมีการนำโครงการเดิมจากปีงบประมาณ 2563 มาเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการในแผนงบประมาณปี 2564 เพื่อให้ไม่เกิดการตกหล่นของโครงการและพร้อมรับงบประมาณในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำ โดยให้นำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทาง และดำเนินการตรวจสอบโครงการไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน ทั้งในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ เบื้องต้นให้อนุมัติในหลักการ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ไว้ก่อน ในส่วนด้านศูนย์ข้อมูลน้ำ ควรมีการนำเสนอและสื่อสารต่อประชาชนมากขึ้น อาจเป็นสื่อวิดีโอ ภาพ และการแถลงข่าว เพื่อสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลทรัพยากรน้ำในพื้นที่ และการเตรียมการตนเองในสถานการณ์ต่างๆ