วันที่ 10  กันยายน 2563  นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เปิดโครงการประชุมการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 10  กันยายน 2563  นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เปิดโครงการประชุมการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งทำการอยู่ในจังหวัดส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด ผู้แทนภาคประชาสังคม และ ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษและจังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมปรึกษาหรือร่วมกันเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 2561-2565 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อนำผลการประชุมปรึกษาหารือและความคิดเห็นของที่ประชุมมาปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์ แล้วส่ง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ( ก.น.จ.) เพื่อพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ต่อไป