วันที่ 11 กันยายน 2563 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยส่วนราชการ และอำเภอ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจติดตามผลการดำเนินงานของและความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอโขงเจียม โรงเรียนบ้านโหง่นขาม และ โรงเรียนบ้านดงนา ตำบลหนามแท่ง 3 อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3โดยที่ประชุมได้มอบหมายภารกิจหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อม ด้านความปลอดภัย ด้านอาคาร สถานที่จัดนิทรรศการ ถนน สถานที่อำนวยความสะดวกประชาชนเฝ้ารับเสด็จ เพื่อให้การรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ ที่ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี