วันที่ 14 ก.ย63 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นผู้แทนมูลนิธิคุณพุ่ม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ และมีฐานะยากจน ในจังหวัดอุบลราชธานี

มูลนิธิคุณพุ่ม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดอุบลราชธานี
ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้แทนมูลนิธิคุณพุ่ม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ และมีฐานะยากจน ในจังหวัดอุบลราชธานี
ทั้งนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงมีพระเมตตา ห่วงใยต่อเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ทางสังคม และทรงเล็งเห็นว่าบุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ หรือบุคคลออทิสติก สมควรจะได้รับโอกาสในด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม จึงพระกรุณาประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์สนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการ ในปี 2563 มอบให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการอื่น ๆ ทั่วประเทศ โดยมีเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ได้รับมอบทุนสนับสนุนการศึกษารวม 188 ราย
ด้าน นางสาวทิพวัลย์ งอนสวัน ตัวแทนผู้ปกครองในนามผู้รับรับประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่ม จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงเห็นความจำเป็นและความต้องการพิเศษ ทางการศึกษา ที่มีต่อการดำรงชีพชีวิตของผู้พิการ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนา ศักยภาพด้านต่าง ๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติได้ในสังคมอย่างมีความสุข การพัฒนาศักยภาพผู้พิการแต่ละครั้งซึ่งมีค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมากกว่าคนปกติหลายเท่า ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีภาระเพิ่มขึ้น ซึ่งการที่ได้รับประทานศึกษาในครั้งนี้ เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆ ที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูแลได้ระดับหนึ่ง
สำหรับทุนที่รับในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุดเพื่อให้ผู้พิการได้รับการพัฒนาตามสภาพของตนเองตามพระประสงค์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิคุณพุ่ม.