วันที่ 14 ก.ย.63 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารของมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก ประเทศไทย

 

ที่ห้องประชุมเจ้าคำผงศาลากลาง จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารของมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก ประเทศไทย นำโดย ดร.จอง ซิก ยง ประธานสหพันธ์สันติภาพสากล กลุ่มภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นพ.เล็ก ทวีเติมสกุล ประธานสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) นายกมล ธนะนพวรรณ เลขาธิการมูลนิธิฯ นายสุทิน ศรีบุญแปลง ประธานสหพันธ์เยาวชนและนักศึกษานานาชาติเพื่อสันติภาพ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์กิจกรรมของมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก ประเทศไทย ในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ของจังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นต้นแบบและขยายผลลงสู่พื้นที่ สร้างครอบครัวที่อบอุ่น มีผู้นำครอบครัวที่แข็งแรง เป็นต้น