วันที่่ 23 ก.ย 63 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสรุปรายงานผลการดำเนินงาน บริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2563 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นางสาววิจิตร หลงชิน รักษาราชการแทนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี นายธงชัย ครุฑแสน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และคณะกรรมการบริษัทประชารัฐฯ ร่วมประชุม
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบแนวทางแผนและผลการการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจาก คสป.ของคณะทำงานประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดประกอบด้วย ด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของวิสาหกิจเริ่มต้น/ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และ MICE/ ด้านพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมและอนาคต/ ด้านการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่/ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ/ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐและบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด /ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ และด้านประชารัฐเพื่อสังคม เพื่อขับเคลื่อนการสานพลังประชารัฐในระดับจังหวัด เชื่อมโยงกับภาคีทุกภาคส่วน ตลอดจนการพัฒนาอาหารปลอดภัยควบคู่ไปกับการทำเกษตรอินทรีย์ พัฒนาการแปรรูปและขยายตลาดการจำหน่าย โดยได้รับการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน