วันที่ 23 ก.ย. 63 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2563 – 2564

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – 2564 จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุบลราชธานี ขับเคลื่อนนโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาลในการดำเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ โดยให้ความสำคัญในการที่นำแนวทางประชารัฐมาเป็นกลไกในการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สู่เป้าหมาย ตำบล ชุมชน ปลอดภัย ภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปี พ.ศ. 2563 โดยใช้กลไกโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ในระบบ MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY ของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานี ได้บูรณาแผนงาน/โครงการ ของหน่วยงาน อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดทำระบบ MIS เรียบร้อยแล้ว เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามแผนปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด /ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และผู้แทนตำบลที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งหมด 70 คน