วันพฤหัสบดีที่ 24 ก.ย.63เวลา 07.30 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิสงค์ อุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เวลา 07.30 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี บุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานในสังกัดสาธารณสุข เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ
โดยภายในงานมีกิจกรรมจัดนิทรรศการทางการแพทย์ ความรู้เทคโนโลยี และศาสตร์โคก หนอง นา นอกจากนั้นยังมีพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่บุคลากรทางแพทย์ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดี ประจำปี 2563

เวลา 09.00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563 พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณบดี ผู้อำนวยการ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหน่วยงานภายนอกบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ

เนื่องในโอกาส “วันมหิดล” วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ด้วยพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศเป็นอเนกนานัปการ อันเป็นรากฐานในการเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ ตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศในกาลต่อมา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงได้ขนานนามวันอันเป็นที่ระลึกสำคัญนี้ว่า “วันมหิดล” เพื่อเป็นการถวายสักการะ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกพระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ให้เป็น “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย“