วันอังคารที่ 6 ต.ค 63 เวลา 14.00 น. ณ อำเภอน้ำยืน นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ลงพื้นที่ติดตามโครงการจัดการแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง – น้ำท่วม

 

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ อำเภอน้ำยืน นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามโครงการจัดการแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง – น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอน้ำยืน โดยได้ติดตามความคืบหน้าของโครงการพัฒนาจัดการน้ำโครงการพระราชดำริห้วยบอน โดยได้งบประมาณปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยบอน เป็นงบผูกผัน 4 ปี จำนวน 680 ล้านบาท และงบประมาณปรับปรุงถนนทางเข้า
ต่อจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ติดตามโครงการก่อสร้างขุดสระเก็บกักน้ำ บ้านทรัพย์เกษตร หมู่ 10 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน โดยได้ดำเนินโครงการเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้แนวทางในการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งให้มากขึ้น การพัฒนาการกระจายน้ำไปสู่ชุมชนให้ทั่วถึง รวมถึงการสร้างส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนหลังจากมีแหล่งน้ำที่เพียงพอ และให้วิเคราะห์คำนึงถึงผลกระทบที่จะส่งผลต่อประชาชนในพื้นที่มากที่สุด หากมีความจำเป็นให้ดำเนินการใช้งบประมาณรองรับในการชดเชยแก่ประชาชนและดูแลพื้นที่ชดเชยสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง