วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ต้อนรับ ฯพณฯ ชาร์ชติ เริดสมูเอิน เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย และคู่สมรส

 

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี และส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ฯพณฯ ชาร์ชติ เริดสมูเอิน เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย และคู่สมรส ในโอกาสเดินทางเยือนจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้สนทนาเกี่ยวกับโอกาสด้านการค้า และความเป็นอยู่ของคนยุโรปในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทยได้สอบถามถึงมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดอุบลราชธานีที่มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดน สปป.ลาวและกัมพูชา รวมถึงการผลิตและส่งออกข้าวของจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคตามมาตรฐานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับประเทศ โดยมีคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคระดับจังหวัด ดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคตั้งแต่ระดับชุมชน หมู่บ้าน จนถึงพื้นที่ตามแนวชายแดน เน้นการควบคุมการเข้า – ออกของบุคคลตามช่องทางที่ถูกกฎหมาย โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นกำลังสำคัญในการตรวจตราป้องกันความเสี่ยงในระดับพื้นที่ ในด้านการผลิตและส่งออกข้าวของจังหวัดอุบลราชธานีมีสินค้าส่งออกเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ ซึ่งในปีนี้ไม่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ทำให้ราคาข้าวอาจจะสูงกว่าประเทศอื่น เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีมุ่งผลิตข้าวคุณภาพเป็นข้าวเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากธรรมชาติ โดยทางจังหวัดมีความสนใจที่จะขยายช่องทางการค้าออนไลน์ และเข้าร่วมการพบปะระหว่างผู้ผลิตและผู้ประกอบการ และได้เสนอให้มีการแลกเปลี่ยนทางศิลปะ วัฒนธรรม ด้านการค้าการลงทุน ด้านการศึกษา และด้านเทคโนโลยีและการเกษตรระหว่างทั้งสองประเทศ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเกิดความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในโอกาสต่อไป