นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีมอบเมล็ดผักพระราชทาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ ศูนย์การศึกษานอกระบบจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี/ผู้อำนวยการกองรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีมอบเมล็ดผักพระราชทาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยเร็ว ตามชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) รวมถึงการสร้างแนวกันชนที่เป็นแหล่งอาหาร (Food Bank) ให้ราษฎรที่อยู่ตามแนวเขตป่าป้องกันการรุกป่าและอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างมีความสุข โดยกลุ่มเป้าหมายคือ ศูนย์การศึกษานอกระบบอำเภอ 25 อำเภอและเกษตรกรเพื่อเป็นต้นแบบในการขยายในระดับตำบล รวมทั้งหมด 40 ราย
ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และให้แนวทางการนำไปเพาะปลูก ให้มีผลผลิตที่ดี ลดรายจ่ายในครัวเรือน และแบ่งปันผู้อื่น รวมถึงการนำไปขายสร้างรายได้ สร้างความมั่นคงทางอาหารให้เพิ่มขึ้น