ประกาศและคำสั่ง

      

มาตรการต่างๆของจังหวัด 

 • ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่ 11/2564  เรื่อง พื้นที่สถานการณ์  ที่กำหนด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9  แห่งพระราชกำหนด การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  คลิ๊กที่นี่ 
 • แจ้งข้อสั่งการจากการประชุมมอบนโยบายเพื่อป้องกันควบคุม และแก้ไข สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชือ่ไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-2019  ) ผ่่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(VCS) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564  คลิ๊กที่นี่ 
 • แนวทางควบคุมโรคโดยหลักการ Bubble and seal   ของกรมควบคุมโรค 13/07/64  คลิ๊กทีนี่ 
 • ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 (ฉบับที่ 26) คลิ๊กที่นี่ 
 • การบริหารการฉีดวัคซีน กรณีสร้างการรับรู้ภาครัฐ และภาคเอกชน  คลิ๊กที่นี่ 
 • ข้อกำหนดออกความในมาตรการ 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 24)  คลิ๊กที่นี่
 • ขอความร่วมมือปฏิบัติมาตาการป้องกันโรคติดต่อเชือ่ไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-2019  ) คลิ๊กที่นี่  
 • การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคเป็นรายพื้นที่ (เพิ่มเติม) คลิ๊กที่นี่
 • กำหนดมาตรการ ป้องกันโรคติดต่อเชือ่ไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-2019  ) คลิ๊กที่นี่  
 • ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 (ฉบับที่ 19)  คลิ๊กที่นี่ (อัพเดท 10/04/64)
 • การกำหนดมาตรการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีช่วงเทศกาลสงกรานต์  คลิ๊กที่นี่  
 • การเน้นย้ำมาตรการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมือง  คลิ๊กที่นี่
 • ว 304 การดำเนินการตามผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติบัติการโควิด(COVID-2019) คลิ๊กที่นี่
 • ว 303 การดำเนินการตามผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติบัติการโควิด(COVID-2019) คลิ๊กที่นี่
 • ว 302 การดำเนินการตามผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติบัติการโควิด(COVID-2019) คลิ๊กที่นี่
 • มาตรการควบคุมโรค กรณี บุคคลเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพิ่มเติม (เพิ่ม ตราด)   คลิกที่นี้
 • มาตรการในการป้องกันและควบคุม (โรงเรียน สถาบันการศึกษา)   คลิกที่นี้
 • มาตรการในการป้องกันและควบคุม (สถานบริการ ร้านอาหาร)   คลิกที่นี้
 • กำหนดมาตรการควบคุมโรค กรณี บุคคลเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (8 จังหวัด)    คลิกที่นี้      
 • การกำหนดพื้นที่สถานการณ์ฯ   คลิกที่นี้
 • มาตรการควบคุม บุคคลเดินทางมาจากสมุทรสาครและระยอง (แก้ไขข้อ 3)   คลิกที่นี้
 • มาตรการเร่งด่วน  คลิกที่นี้
 • มาตรการควบคุม บุคคลเดินทางมาจากระยอง  คลิกที่นี้
 • ปิดสถานที่เสี่ยง (สนามชนไก่)  คลิกที่นี้
 • มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด (สวมหน้ากากอนามัย)  คลิกที่นี้
 • มาตรการควบคุม บุคคลเดินทางมาจากสมทรสาคร   คลิกที่นี้
 • ข้อกำหนด ออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 17)  คลิ๊กที่นี่
 • มาตรการและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-2019  ) 6 มกราคม 2564  คลิ๊กที่นี่
 • มาตรการขนส่งสินค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ฯ  คลิ๊กที่นี่
 • แจ้งกรอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) คลิ๊กที่นี่
 • คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-2019  ) ที่ 1/2564 ฯ  คลิ๊กที่นี่
 •  คำสั่ง   กำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-2019  )  คลิ๊กที่นี่
 • มาตรการและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-2019  )  4 ม.ค. 64 คลิ๊กที่นี่
 • กำหนดมาตรการ ควบคุมโรค กรณี  บุคคลเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด คลิ๊กที่นี่