ประกาศและคำสั่ง

 • แจ้ง การกำหนดมาตรการควบคุมโรคและปิดสถานที่  คลิ๊กที่นี่  
 • มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่   คลิ๊กที่นี่    (อัพเดท 12 เม.ย. 64)  
 • แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุม  คลิ๊กที่นี่  (อัพเดท 10 เม.ย. 64)
 • มาตรการป้องกันและควบคุมโรค คลิ๊กที่นี่  (อัพเดท 10 เม.ย. 64)
 • คำสั่งปิดร้านอาหาร คลิ๊กที่นี่  (อัพเดท 10/04/64)
 • ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 (ฉบับที่ 19)  คลิ๊กที่นี่ (อัพเดท 10/04/64)
 • คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันในการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-2019  )  คลิ๊กที่นี่ 
 • การกำหนดมาตรการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีช่วงเทศกาลสงกรานต์  คลิ๊กที่นี่  
 • การเน้นย้ำมาตรการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมือง  คลิ๊กที่นี่
 • ว 304 การดำเนินการตามผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติบัติการโควิด(COVID-2019) คลิ๊กที่นี่
 • ว 303 การดำเนินการตามผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติบัติการโควิด(COVID-2019) คลิ๊กที่นี่
 • ว 302 การดำเนินการตามผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติบัติการโควิด(COVID-2019) คลิ๊กที่นี่
 • มาตรการควบคุมโรค กรณี บุคคลเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพิ่มเติม (เพิ่ม ตราด)   คลิกที่นี้
 • มาตรการในการป้องกันและควบคุม (โรงเรียน สถาบันการศึกษา)   คลิกที่นี้
 • มาตรการในการป้องกันและควบคุม (สถานบริการ ร้านอาหาร)   คลิกที่นี้
 • กำหนดมาตรการควบคุมโรค กรณี บุคคลเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (8 จังหวัด)    คลิกที่นี้      
 • การกำหนดพื้นที่สถานการณ์ฯ   คลิกที่นี้
 • มาตรการควบคุม บุคคลเดินทางมาจากสมุทรสาครและระยอง (แก้ไขข้อ 3)   คลิกที่นี้
 • มาตรการเร่งด่วน  คลิกที่นี้
 • มาตรการควบคุม บุคคลเดินทางมาจากระยอง  คลิกที่นี้
 • ปิดสถานที่เสี่ยง (สนามชนไก่)  คลิกที่นี้
 • มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด (สวมหน้ากากอนามัย)  คลิกที่นี้
 • มาตรการควบคุม บุคคลเดินทางมาจากสมทรสาคร   คลิกที่นี้
 • ข้อกำหนด ออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 17)  คลิ๊กที่นี่
 • มาตรการและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-2019  ) 6 มกราคม 2564  คลิ๊กที่นี่
 • มาตรการขนส่งสินค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ฯ  คลิ๊กที่นี่
 • แจ้งกรอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) คลิ๊กที่นี่
 • คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-2019  ) ที่ 1/2564 ฯ  คลิ๊กที่นี่
 •  คำสั่ง   กำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-2019  )  คลิ๊กที่นี่
 • มาตรการและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-2019  )  4 ม.ค. 64 คลิ๊กที่นี่
 • กำหนดมาตรการ ควบคุมโรค กรณี  บุคคลเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด คลิ๊กที่นี่