ข่าวการดำเนินงาน

ติดต่อสอบถาม เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

สรุปข่าวการดำเนินงาน วันที่ 15 มกราคม 2564

 

 

ผู้ว่าฯ อุบลฯ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้กักตน 14 วัน หลัง พบผู้ป่วย covid รายที่ 3 ณ อ.สว่างวีระวงศ์

สรุปข่าวการดำเนินงาน วันที่ 15 มกราคม 2564 คลิกที่นี่

 

 

อุบลฯ เปิดตัว App ฮักอุบล บันทึกข้อมูลผู้ที่เดินทางจาก 11 จังหวัดพื้นที่เสี่ยง เพื่อควบคุม covid-19 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

สรุปข่าวการดำเนินงาน วันที่ 14 มกราคม 2564 คลิกที่นี่

 

 

การประชุมโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 12 มกราคม 2564

สรุปข่าวการดำเนินงาน วันที่ 12 มกราคม 2564

มติที่ประชุมโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 12 มกราคม 2564

1. ขยายมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ การเลื่อนหรืองดจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งก่อนออกจากเคหสถานและต้องติดต่อกับบุคคลอื่น โดยมีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

2. การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นการชั่วคราวดังต่อไปนี้

2.1 ตลาดร่มพอก หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์

2.2 ตลาดโคกสะอาด หมู่ 11 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์

2.3 ตลาดหน้าวัดกุญชรดิตถาราม หมู่ 2 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์

2.4 ตลาดบ้านบัวเทิง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์

3. การเตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จังหวัดอุบลราชธานี โดยให้เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ทางการแพทย์ให้มีความพร้อมสำหรับปฏิบัติภารกิจได้ทันต่อสถานการณ์

4. การกำหนดจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โดยแบ่งออกเป็น จุดคัดกรองหลักและจุดคัดกรองรอง

 

 

โฆษก ศบค. แถลงข่าวcovid-19 ที่ รพ.สนามขนาด 1,000 เตียง ที่อุบลฯ

สรุปข่าวการดำเนินงาน วันที่ 12 มกราคม 2564 คลิกที่นี่

 

 

ด่วนที่สุด!! แนวทางการจัดงาน/กิจกรรม เพื่อป้องกันโรคโควิด-19

สรุปข่าวการดำเนินงาน วันที่ 10 มกราคม 2564 คลิ๊กที่นี่

1. กิจกรรมที่มีการชุมนุมตั้งแต่ 50 คน แต่ไม่เกิน 500 คน ให้แจ้งต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอพื้นที่ ณ ที่ว่าการอำเภอทราบก่อนจัดงาน/กิจกรรม

2. กิจกรรมที่มีการชุมนุมตั้งแต่ 501 คน ขึ้นไป ให้แจ้งต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดอุบลราชธานี ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ก่อนจัดงาน/กิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2563