การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564

  • การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564  คลิ๊กที่นี่
  • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดอุบลราชธานี  สำหรับกรอบประเมินวันที่่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 คลิ๊กที่นี่
  • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำจังหวัดอุบลราชธานี สำหรับกรอบประเมินวันที่่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564  คลิ๊กที่นี่