การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด

  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับจังหวัด และที่แก้ไขเพิมเติมทุกฉบับ

คำสั่งจังหวัด  คลิ๊กที่นี่

แต่งตั้งคะกรรมการ(เพิ่มเติม)  คลิ๊กที่นี่

  • ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไปด้วยกันระดับจังหวัด

๓.๑   รายงานการประชุม

รายงานการประชุม 1-63  คลิ๊กที่นี่

รายงานการประชุม 2-63  คลิ๊กที่นี่ 

๓.๒    ประเด็นปัญหา

ประเด็นปัญหาการประชุมครั้งที่ 1-64         คลิ๊กที่นี่

ประเด็นปัญหาจากการประชุม ครั้งที่ 1-63   คลิ๊กที่นี่

๓.๓  สรุปรายงาน  คลิ๊กที่นี่ 

  • การลงพื้นที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด  คลิ๊กที่นี่

 

  • ข้อมูลอื่นๆตามที่จังหวัดเห็นว่าสมควร