ตัวชี้วัดการประเมินที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

 

ตัวชี้วัด ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดภาพประกอบ
O1 เอกสารโครงสร้าง เอกสาร     ภาพประกอบ
O2 ข้อมูลผู้บริหาร   เอกสาร     ภาพประกอบ
O3 อำนาจหน้าที่ เอกสาร   ภาพประกอบ
O4 ขั้นตอนหรือขั้นตอนการย่อยงาน เอกสาร   ภาพประกอบ
O5 ข้อมูลการติดต่อ เอกสาร   ภาพประกอบ
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เอกสาร   ภาพประกอบ
O7  ข่าวประชาสัมพันธ์เอกสาร  เอกสาร   ภาพประกอบ
O8 Q & A เอกสาร   ภาพประกอบ
O9 Social Network เอกสาร   ภาพประกอบ
O 10 ปฏิบัติการ  งานประจำปี เอกสาร   ภาพประกอบ
O11   รายงานการควบคุมการทำงานประจำปีรอบเดือน 6 ​​เดือน เอกสาร   ภาพประกอบ
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี เอกสาร   ภาพประกอบ
O13 หรือมาตรฐานคู่มือหัวเรื่อง: การปฏิบัติงานพนักงาน เอกสาร   ภาพประกอบ
O14 คู่มือหรือหลักการให้บริการ เอกสาร   ภาพประกอบ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เอกสาร   ภาพประกอบ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจให้บริการ เอกสาร   ภาพประกอบ
O17 E–Service เอกสาร   ภาพประกอบ
O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เอกสาร   ภาพประกอบ
 O19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบ

ประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน

เอกสาร   ภาพประกอบ
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เอกสาร   ภาพประกอบ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เอกสาร   ภาพประกอบ
O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ

การจัดหาพัสดุ

เอกสาร   ภาพประกอบ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายเดือน

เอกสาร   ภาพประกอบ
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี เอกสาร   ภาพประกอบ
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เอกสาร   ภาพประกอบ
O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เอกสาร   ภาพประกอบ
O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

เอกสาร   ภาพประกอบ
O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี เอกสาร   ภาพประกอบ
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เอกสาร   ภาพประกอบ
O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต เอกสาร   ภาพประกอบ
O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี เอกสาร   ภาพประกอบ
O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น เอกสาร   ภาพประกอบ
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เอกสาร   ภาพประกอบ
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  เอกสาร   ภาพประกอบ
O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร เอกสาร   ภาพประกอบ
O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เอกสาร   ภาพประกอบ
O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  เอกสาร   ภาพประกอบ
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  เอกสาร   ภาพประกอบ
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี เอกสาร   ภาพประกอบ
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำ ปีรอบ 6 เดือน  เอกสาร   ภาพประกอบ
O41รายงานผลการดำเนินการป้องกัน  เอกสาร   ภาพประกอบ
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เอกสาร ภาพประกอบ
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน เอกสาร ภาพประกอบ

ภาพประกอบ