O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร-พ.ศ.-2540

พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ-พ.ศ.-2558

พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2487

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

มอบอำนาจส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานี

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.2560

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2562

กฎหมายที่ประชาชนควรรู้

กฎหมายมรดก