O13 หรือมาตรฐานคู่มือหัวเรื่อง: การปฏิบัติงานพนักงาน

O13 คู่มืการปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัด

O13 คู่มือกาปฏฺิบัติงานด้านตรวจสภาพรถ

O13 คู่มือกาปฏฺิบัติงานด้านใบอนุญาติ

O13 คู่มือกาปฏฺิบัติงานสำนักงานขนส่งจังหวัด

O13 คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานการปฏิรูปจัด

O13 คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานที่ดินจังหวัด

O13 คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์

O13 คู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล

คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ที่ดิน

คู่มือการปฏิบัติเจ้าหน้าที่พัสดุ

คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์

แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อน้ำมัน

คู่มือปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุ(ทุกวิธี)[57924]