O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ

ประกาศซื้อจ้างสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศซื้อจ้างสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศซื้อจ้างสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศซื้อจ้างสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศซื้อจ้างสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศซื้อจ้างสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศซื้อจ้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ

ประกาศซื้อจ้างโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ 1

ประกาศซื้อจ้างโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์

ประกาศซื้อจ้างสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศซื้อจ้างทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดอุบลฯ 

ประกาศซื้อจ้างสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศซื้อจ้างสำนักงานโยธาธิการจังหวัดอุบลฯ

ประกาศซื้อจ้างสำนักงานคลังจังหวัดอุบลฯ

ประกาศซื้อจ้างสำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศซื้อจ้างสำนักงานสถิติอุบลราชธานี