ผ้าไหมอุบล

ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ประมาณ 180 ปี มาแล้ว ในปี 2537 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตระการพืชผล ได้จัดตั้งกลุ่มทอผ้า มีสมาชิก 45 คน ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ มีการทอผ้าไหมหมี่ข้อ หมี่ขั้น ซิ่นทิว หรือผ้าไหมมัดหมี่ลายดั้งเดิม ต่อมาได้มีการพัฒนาลวดลายผ้า ทำให้คุณภาพของผ้ามีคุณภาพดีขึ้น