แผนจัดซื้อจัด-จัดจ้าง

 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

O22 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

 O 24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สรรพสิทธิ์ 62

O24 รายงานผลการซื้อจ้างของ ปีงบประมาณ 62

O22 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

O22 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

 O 23 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ 63 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค. 62 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย. 62 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค. 63 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค. สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย.

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง