สถานพยาบาลใหห้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID 19 จ.อุบลฯ วันที่ 7-9 มิถถุนายน 2564 ประชาชน อายุ60 ปี และกลุ่มโรคประจำตัว 7 กลุ่ม