ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี   เป็นประธานการประชุมการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสฤษดิ์  วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี   เป็นประธานการประชุมการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562  ครั้งที่ 4  มีส่วนราชการ  ภาคเอกชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คณะกรรมการจัดงานฯ ทุกฝ่าย เข้าร่วมประชุม และรายงานความคืบหน้าการเตรียมงาน  ณ  ห้องประชุมพรหมวรราช  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
      โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ได้ติดตามความคืบหน้าการเตรียมจัดงานจากทั้ง 25 ฝ่าย ซึ่งผลการเตรียมงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และมอบนโยบายและแนวทางการจัดงานประเพณีดังกล่าวว่า  ให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและเป็นเจ้าบ้านที่ดี  เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว เช่น  การรักษาความปลอดภัย  การอำนวยความสะดวกด้านจราจร การควบคุมการจำหน่ายสินค้าที่เป็นธรรมแก่นักท่องเที่ยว  เป็นต้น พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้นำปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการจัดงานในครั้งที่ผ่านๆมา นำมาปรับปรุงแก้ไขให้การจัดงานในปีนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสวยงามอย่างยิ่งใหญ่ต่อไป