สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริฯ  ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเอไอเอ ประเทศไทย(บ้านบ๋าฮี) ตำบลหนองผือ อ.เขมราฐ  และ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านดงตาหวาน ตำบลแก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราธานี
โดยนายสฤษดิ์  วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางยุพาภร  วิฑูรย์  นายกเหล่ากาดชาดจังหวัดอุบลราชธานี รองผููู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ   ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ รอรับเสด็จฯ