เปิดการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย – ลาว

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานร่วมกับท่าน ดร. บุนถอง ดีวิไช เจ้าแขวง แขวงจำปาสัก เปิดการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย – ลาว ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับแขวงจำปาสัก ครั้งที่ ๑๓ โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะกรรมการฯ และท่านสมสะหนิด บุดติวง รองเจ้าแขวง แขวงจำปาสัก พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อบันทึกข้อตกลงระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีและแขวงจำปาสัก