นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รับประกาศเมืองอัจจริยะประเทศไทย

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รับประกาศเมืองอัจจริยะประเทศไทย