การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด

 

  •  สิงที่ส่งมาด้วย     การประชุมประเมิน่ส่วราชการฯ ปี 2565   วันที่ 3  มีนาคม 2565

                           – อุบลราชธานีKPI65  คลิ๊กที่นี่ 

                            –  คู่มือ_e-Service_ปี_65_(ฉบับสมบูรณ์)  คลิ๊กที่นี่

–  คำถาม – คำตอบ จากการประชุมชี้แจงแนวทางการก  คลิ๊กที่นี่

– คู่มือการประเมินฯจังหวัด ปี 2565  คลิี๊กที่นี่

–  ชี้แจงค่าเป้าหมาย    คลิีกที่นี่

 

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ 2565  คลิ๊กที่นี่