วันที่่3 ต.ค. 2564 เวลา 20.00 น. ดร.พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 42/2564

 

วันที่่3 ต.ค. 2564 เวลา 20.00 น. ดร.พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 42/2564 โดยเชิญคณะกรรมการทุกท่านร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อพิจารณาการดำเนินการตามมาตรการ เกี่ยวกับการเกิดคัตเตอร์ใหม่ ภายในจังหวัดอุบลราชธานี