วันที่ 7 ต.ค 64  เวลา 10.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 45,000 บาท ให้ผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานของชาติตามที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการในสถานการณ์ภัยแล้งและสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่น PM 2.5

วันที่ 7 ต.ค 64  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องเจ้าคำผง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 45,000 บาท แก่ทายาทของนายดวงจันทร์ กองสุข พนักงานเจ้าเหมา ตำแหน่งคนงานประจำรถน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติงานของชาติตามที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการในสถานการณ์ภัยแล้งและสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่น PM 2.5 นอกจากนี้ จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ยังได้ดำเนินการขอรับเงินสงเคราะห์ ชดเชยให้แก่ทายาทผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ.2543 ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์ จำนวนเท่ากับอัตราเงินเดือน ระดับ 3 ขั้นต้นของบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนที่ใช้อยู่ขณะประสบภัย ในกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิตหรือทุพลภาพอย่างหนักได้ 30 เท่าของอัตราเงินเดือน รวมเป็นเงิน 450,000 บาท เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ทายาทผู้เสียชีวิตซึ่งได้ด้วยช่วยเหลือราชการ