e-Service จังหวัดอุบลราชธานี


จังหวัดอุบลราชธานี เปิดให้บริการประชาชน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
รวม 5 งาน บริการ 3 หน่วยงานe-Service

ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ 3 อำเภอ คือ อำเภอสิรินธร อำเภอเขมราฐ อำเภอเดชอุดม

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป