อำเภอเขื่องใน
(Khuang Nai)

-------------------

คำขวัญของอำเภอ :
"มะพร้างเผารสดี ฝั่งชีงามล้ำ
หัตถกรรมหมอนขิต กระชับมิตรไก่ย่าง
น้องนางข้าวหอมมะลิ วิเวกวัดป่าบึงเขาหลวง
ประทับทรวงรำมองเซิง"

ประวัติความเป็นมา :
อำเภอเขื่อนใน ก่อตั้งเป็นอำเภอ เมื่อสมัยรัชกาลสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดอุบลราชธานี ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2456 ได้ชื่ออำเภอตระการพืชผล และต่อมาเปลี่ยนชื่อใหม่อีกครั้งเป็น "อำเภอเขื่องใน" เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2460 ตลอดจนถึงปุจจุบัน

สภาพข้อมูลโดยทั่วไป :
ที่ตั้ง : ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
- ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี 38 กิโลเมตร
- ห่างจากกรุงเทพมหานคร 590 กิโลเมตร

อาณาเขต :
ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศใต้ ติดกับ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอม่วงสามสิบ, อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอค้าวัง จังหวัดยโสธร