ชื่อส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
สังกัด กระทรวงมหาดไทย
โครงสร้างและการจัดองค์กร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี แบ่งงานภายในออกเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2. ฝ่ายแผนงานและโครงการ

3. กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมชุมชน

ทั้งยังมีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ/ กิ่งอำเภอ ซึ่งประกอบด้วย งานแผนงาน และโครงการ กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมชุมชน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม กำกับ ดูแลงานธุรการทั่วไป การบริหารงานบุคคล งบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ เป็นต้น

2. ฝ่ายแผนงานและโครงการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนงาน โครงการ เพื่อส่งเสริมการทำงานตามหลักการ และกระบวนการพัฒนาชุมชน ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน ฯลฯ

3. กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างความตระหนัก ให้องค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชน และหน่วยงานพัฒนา เห็นความสำคัญของการเปิดโอกาส ให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น ถ่ายทอดทักษะ และกระตุ้นให้ดำเนินงาน ตามหลักการพัฒนาชุมชน สนับสนุนด้านวิชาการ และงบประมาณบางส่วน เพื่อพัฒนาศักยภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ด้านการพัฒนา และการดำเนินงานพัฒนาชุมชน และให้การสนับสนุนองค์กร และ/หรือกลุ่มกิจกรรมในเรื่อง การสร้างและพัฒนาเครือข่าย การฝึกอบรมพัฒนาประชาชน เพื่อเป็นทรัพยากรของ อบต. การจัดตั้งและพัฒนากลุ่ม ช่วยประสานความร่วมมือ ทรัพยากร ระหว่างแหล่งต่าง ๆ ในการสนับสนุน องค์การบริหารส่วนตำบล โดยพัฒนาจัดระบบ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร จัดเวทีชาวบ้าน ในหมู่บ้าน/ ตำบล รวมทั้งการเผยแพร่ข่าวสาร เกี่ยวกับชนบท และองค์การบริหารส่วนตำบล

สถานที่ติดต่อ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ถนนอุปราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ (045) 254720, 262749 โทรสาร (045) 254720 สื่อสารมหาดไทย 389-56