[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.
*/ 
แผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี
บรรยายสรุปจังหวัดอุบลราชธานี
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ระบบกล้องโทรทัศนน์วงจรปิด (CCTV)
รายละเอียดโครงการ
แผนปฏิบัติการประจำปี
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
แผนปฏิบัติการประจำปี จังหวัดอุบลราชธานี
หนังสือเวียน
aunirak
ITA
 
 

 
https://web.ocsc.go.th/forking/
ลงนาม
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=71
สมุดภาพ Infographics รัฐบาล
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=74
แหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมในการถ่ายทำภาพยนตร์
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=73
คลังข่าวมหาดไทย
http://www.gad.moi.go.th/nsv-21-03-59-1626.pdf
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
https://www.info.go.th/
(คู่มือสำหรับประชาชน)
http://www.ubonratchathani.go.th/ubondamrongdhama/
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
http://www.damrongdhama.moi.go.th/
ศูนย์ดำรงธรรกระทรวงมหาดไทย
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=49
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=70
โครงการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
http://smoi.moi.go.th/agriculture/index.php
ระบบข้อมูลการเกษตร
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=83
cctv
http://www.oic.go.th/INFOCENTER7/768/
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=89
รวม link คู่มือประชาชน
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=91
ITA
http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/09illustration.html
สาระดีๆ
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=93
ITA
 


 
  ip ของคุณ คือ 3.95.139.100
ออนไลน์
3 ip
วันนี้
10 ip
เมื่อวาน
348 ip
เดือนนี้
8029 ip
เดือนที่แล้ว
ip
ปีนี้
8029 ip
ทั้งหมด
612537 ip
เริ่มนับ 18 มีนาคม 2556
 
21 พ.ย. 2560
ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
พุธ ที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560


 
            ที่ห้องประชุมจินดารัตน์ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) และปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2562 เพื่อพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์จังหวัดและองค์ประกอบของการดำเนินการให้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้กำหนดวิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่ทันสมัย ประตูสู่การค้าการลงทุน ท่องเที่ยวหลายมิติ เกษตรสู่สากล” ภายใต้ทิศทางการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นเมืองแห่งโอกาสในทุกมิติ ทั้งด้านกีฬา การค้าชายแดน การท่องเที่ยว สุขภาพ การศึกษา ความมั่นคง ศูนย์กลางแห่งการประชุม เมืองแห่งเทคโนโลยี เมืองแห่งความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเมืองเกษตรและอาหารปลอดภัย ซึ่งที่ประชุมได้มีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อกำหนด Road Map ในการพัฒนา ตามเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในห้วงเวลา 20 ปี พร้อมทั้งรับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดปี 2562 เพื่อทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

เข้าชม : 1671


ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด 5 อันดับล่าสุด

      นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 15 / พ.ย. / 2562
      วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. 3 / ต.ค. / 2562
      วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 15 / ก.ย. / 2562
      วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 15 / ก.ย. / 2562
      วันที่ 15 กันยายน 2562 15 / ก.ย. / 2562 
   © จังหวัดอุบลราชธานี :: www.ubonratchathani.go.th
     Power by : inwbong™